Missie

GeriOnNe streeft naar het nadrukkelijker en adequater afstemmen van de beschikbare kennis, zorg en middelen op de zorg voor ouderen met kanker. Daarnaast streeft de stichting naar de verankering van de proportionaliteit in de verdeling van de beschikbare middelen en van (extra) menskracht voor de zorg van ouderen met kanker. Dit met name gelet op de omvang van de doelgroep en de demografische ontwikkelingen daarin op korte en middellange termijn.

Thema’s

De doelstellingen die GeriOnNe onder andere wil bereiken kunnen worden ondergebracht in drie thema’s.

Wetenschappelijk onderzoek

 • Methodologie van wetenschappelijke studies wordt aangepast zodat de inclusie van oudere patiënten optimaal wordt
 • Eindpunten in studies zijn relevant voor ouderen
 • Samenwerking tot stand brengen met nationale tumorwerkgroepen (o.a. BOOG, HOVON, NVALT)
 • In samenwerking met IKNL wordt een Geriatrische dataset gegenereerd in pilotziekenhuizen

 Zorg en communicatie

 • Zorgprocessen en vernieuwingen voor ouderen met kanker worden zichtbaar gemaakt door presentatie en publicatie
 • Zorgpaden hebben welomschreven ouderen-specifieke onderdelen
 • Door analyse van zorg- en beslisprocessen is de variatie in diagnostiek en behandeling bij ouderen met kanker beter verklaard 
 • Samenhang van zorg voor ouderen, o.a. klinische oncologische zorg en nazorg
 • Aandacht voor informatiebehoefte (specifieke behoeften) van oudere kankerpatiënten
 • Aandacht voor de diversiteit aan doelstellingen die ouderen nastreven met een oncologische behandeling

Onderwijs / opleiding / richtlijnen

 • Het thema geriatrische oncologie maakt onderdeel uit van de oncologische opleidingscurricula voor medisch specialisten en verpleegkundigen en van de curricula geriatrie / ouderengeneeskunde
 • Het Gerionne symposium wordt (2 jaarlijks) georganiseerd in 2017 en 2019.
 • Jaarlijks wordt bijdrage geleverd aan het congres voor oncologisch verpleegkundigen
 • Er is een kennisplatform opgericht om de oncologische richtlijnen te ondersteunen.